شرح وظایف شرح وظایف

وظايف اداره كل ايمني زميني هواپيما
 
الف ) مطابق با مندرجات انكس 14:
§         عمليات نجات و اطفاء حريق
§         مشاركت در تهيه طرح اضطراري فرودگاه
§         مشاركت ونظارت جابجايي هواپيماي سانحه ديده
§          نظارت بر نگهداري نگهداري و تعميرات تجهيزات آتش نشاني و نجات
§         كاهش خطر ناشي از برخورد پرندگان با هواپيما
§         مشاركت مديريت پاركينگ هواپيما
§         ارائه خدمات زميني به هواپيما
ب) مطابق با شرح وظائف پست هاي سازماني
 
بخش آموزش وبرنامه ريزي نيروي انساني( (PEOPLE
§         تعيين شرايط پذيرش نيروي انساني با توجه به نياز روز فرودگاههاي كشور و اعلام به مبادي ذيربط
§         انجام مصاحبه و انتخاب نيروي انساني مناسب جهت استخدام در حرفه ايمني زميني هواپيما
§         پيگيري و تدوين دوره هاي آموزشي مورد نياز (داخلي و خارج از كشور ) بدو خدمت ،حين خدمت و پودماني براي كليه پرسنل ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور
§         مشاركت و مساعدت در برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز بخش هاي غير مرتبط با آتش نشاني فرودگاهي ، (شركت نفت ، پترو شيمي ، شهري و ...)
§         نظارت بر اجراي تمرينات اضطراري شش ماهه ، سالانه و دو سالانه فرودگاههاي كشور بمنظور ارزيابي نقاط قوت و ضعف انجام عمليات و ارائه آموزشهاي لازم
§         ارائه آموزشهاي عمومي به پرسنل كليه واحدها ، ادارات ، سازمانهاي مستقر در فرودگاههاي كشور
§         انجام دوره هاي آموزشي مشترك با شركتهاي هواپيمايي و سازمانها و ارگانهاي مستقر در فرودگاه
§         برگزاري و شركت در اجلاس و يا همايش هاي آموزشي مرتبط داخل و يا خارج از كشور
تهيه و ارسال جزوات آموزشي به فرودگاههاي كشور
§         جبران كمبود نيروي انساني فرودگاههاي كشور از طريق اعزام مأمور
§         برگزاري آزمونهاي مرتبط با صلاحيت شغلي و رتبه بندي پرسنل ايمني و آتش نشاني
§         پيش بيني و ارائه پيشنهاد مرتبط با تشكيلات سازماني مورد نياز و به روز فرودگاههاي كشور به مبادي ذيربط
§         پيشنهاد ارتقاء و تخصيص پست سازماني مربوط براي پرسنل واجد شرايط
§         انجام بازديد هاي دوره اي تحت عنوان Safety Audit از فرودگاههاي كشور
 تهيه آمارو اطلاعات كمي و كيفي در بخش نيروي انساني و آموزش هاي مورد نياز فرودگاههاي كشور
§         بررسي گزارشات ماهيانه آموزشي و صورت كشيك فرودگاههاي كشور
§         تعيين مربيان آموزشي در فرودگاههاي كشور در بخش ايمني زميني و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور ارتقائ سطح دانش و بهره وري آنان
§         نظامند نمودن برگزاري دورههاي آموزشي با تو.جه به استانداردهاي ايكائودر بخش هاي مختلف (مقدماتي – حين خدمت - OJT )
§         مشاركت و همكاري با ساير ادارات در خصوص برنامه ريزي وضعيت استخدام  - رفاهي – آموزش به پرسنل ايمني زميني هواپيما
 
 
بخش تجهيزات(EQUIPMENT) 
§         برآورد نياز و پيش بيني در جهت تأمين تجهيزات ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور به تفكيك :
تجهيزات خودرويي

تجهيزات جانبي
 
تجهيزات انفرادي
§         نظارت بر نحوه نگهداري ، تعمير و بازسازي خودروهاي ايمني و آتش نشاني
§         ارسال تجهيزات مورد نياز فرودگاههاي كشور (تجهيزات ايمني و آتش نشاني )
§         تهيه و تدوين مشخصات و مراحل انجام كار (SOW ) كليه تجهيزات مورد نياز در بخش ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي كشور جهت برگزاري مناقصات مربوط و يا خريد آن
§         نظارت بر نحوه عملكرد سيستم هاي اعلان و اطفاء حريق در اماكن مختلف فرودگاهي
§         برآورد و پيش بيني اعتبارات لازم جهت خريد تجهيزات سرمايه اي ، مصرفي ... مورد نياز فرودگاههاي كشور.
§         برنامه ريزي و سياستگذاري در خصوص بكارگيري نوع تجهيزات مورد نياز فرودگاههاي كشور
§         انجام بازديد دوره اي از كارخانجات داخلي و خارجي توليد كننده تجهيزات آتش نشاني و نجات فرودگاهي
§         انجام بازديد دوره اي از كارگاهها و يا شركتهاي تعمير كننده خودروهاي ايمني و آتش نشاني فرودگاهي
§         بازديد مستمر و دوره اي از نحوه عملكرد وسائل و تجهيزات ايمني ، سيستم هاي اطفاء حريق تحت نظارت در فرودگاهها و برآورد ضريب ايمني آنها
§         بازديد از هواپيما ها و هلي كوپتر هاي سانحه ديده در فرودگاههاي كشور
§         تهيه آمار و اطلاعات كمي و كيفي در بخش تجهيزات خودرويي ، جانبي و انفرادي فرودگاههاي كشور
§         بررسي گزارشات دريافتي از نحوه عملكرد تجهيزات در اختيار فرودگاههاي كشور
§         شركت در جلسات جانمايي و نقشه هاي مربوط به طراحي ايستگاههاي ايمني و آتش نشاني و نظارت بر رعايت استاندارد هاي ساخت و بهره برداري
§         شركت در جلسات جانمايي ابنيه فرودگاهي با هدف نظارت بر رعايت استاندارد هاي ايكائو
§         بازديد هاي مستمر دوره اي از اماكن فرودگاهي
§         بررسي گزارشات ماهيانه مربوط به آمار پروازي فرودگاههاي كشور
 
بخش  دستورالعمل ها ( PROCEDURE)
 
§         تدوين و اصلاح دستورالعمل هاي محلي ، اضطراري و جايگزين فرودگاههاي كشور
§         تهيه و تدوين مقررات مورد نياز و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح
§         بررسي افزايش و يا كاهش طبقه بندي ايمني و آتش نشاني RFF CAT . فرودگاهها و اعلام آن به اداره كل مراقبت پرواز جهت صدورNOTAM مربوط
§         تهيه و پيش بيني موافقت نامه با ارگانها ( نظامي و غير نظامي) ، سازمانهاي مستقر در فرودگاه و يا خارج از فرودگاه
§         انجام طرحهاي مشترك و تهيه دستورالعمل هاي لازم بمنظور هماهنگي هر چه بيشتر با شركتهاي هواپيمايي مستقر در فرودگاهها
§         بررسي گزارشات مربوط به تخلفات صورت گرفته در محوطه پاركينگ هواپيما و ارائه نظر كارشناسي
§         تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز كمي و كيفي در بخش دستور العمل ها و مقررات فرودگاههاي كشور
§         بررسي گزارشات مربوط به رويداد ها به حوادث و سوانح هوايي فرودگاهاي و ارائه نظر كارشناسي
 
آمار پرسنل
 
 
 
             محل خدمت
 نوع قرارداد        
رسمي پيماني​ قراردادي
ستاد 10 2 10
فرودگاهها 168 123 666
جمع 178 125 676
جمع كل 979