خبر خبر

براي اولين بار در آتش نشاني ايران آموزش و تمرين برخي ابزار، شبيه سازها، روشهاي تمرين و تكنيكهاي آتش نشاني

براي اولين بار در آتش نشاني ايران

آموزش و تمرين برخي  ابزار، شبيه سازها، روشهاي تمرين و تكنيكهاي آتش نشاني

 

این آموزش توسط ايمني و آتش نشاني شرکت فرودگاهها و ناوبری هوای ایران در فرودگاه رشت تحت عنوان دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي از تاریخ 13/9/95 تا 17/9/95 برگزار گردید.

 

 - ابزار شامل:

1. تسمه لوله Hose Strap

2. تسمه نردبان Ladde Strap

 

- شبيه ساز شامل:

3. حريق در حال جوشيدن Boilover

4. حريق در بالاي سر Rollover

 

 - روشهاي تمرين شامل:

5. تمرين خشك Dry Drill وFirefighters Dance

 

 - تكنيها شامل:

6. چهار روش كنترل يك نفره لوله

7. روش فنري Coil Method

8. روش زيگزاگ به فنري

 9. ده تکنیک استخراج آب

10. تهويه هواي هيدروليك Hydro Ventilation

11. تهويه هواي هيدروليك و خنك كاري هواپيما

12. تهويه هواي هيدروليك و محافظت از راه فرار

13. قانون ديد يك متري The Rule of Thumb

14. روش سوئدی Swedish Method

15. محاسبه توان پوشش فم Foam Calculating

 

-------------------------------------
نظرات