خبر خبر

برگزاري جلسه مشترك اداره كل ايمني و آتش نشاني و اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني

برگزاري جلسه مشترك اداره كل ايمني و آتش نشاني و اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني

 

بمنظور بررسي وضعيت كمبود شديد نيروي انساني در بخش ايمني زميني فرودگاههاي كشور و حل معضل كبود نيرو با توجه به مكاتبات و پيگيري هاي متعدد بعمل آمده جلسه اي در محل دفتر مديركل محترم آموزش و توسعه نيروي انساني با حضور مديران كل ، معاونين و رؤساي ادارات ادارات كل مذكور برگزار شد.در اين جلسه آقاي حاجي بيگي در خصوص وضعيت نيروي انساني موجود و كمبود نيرو در فرودگاههاي كشور توضيحات كلي ارايه نمودند. سپس آقاي دلوريان زاده نيز در رابطه با روند جذب نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين استفاده از پتانسيل هاي موجود در سطح شركت فرودگاههاي كشور توضيح دادند كه در نهايت پس از ارائه نقطه نظرات معاونين و رؤساي ادارات مقرر گرديد بر اساس اسناد و مستندات سازمان بين المللي هواپيمايي، تعداد نيروي انساني مورد نياز در جلسات كارشناسي مشترك با دو اداره كل مورد بررسي قرار گيرد تا تدابير لازم در خصوص جذب نيرو از سوي اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني بعمل آيد.     

-------------------------------------
نظرات